Budynek naszego zespołu został oddany do użytku w 1960 roku. Mieściło się w nim przedszkole i żłobek pod zarządem WZCH „ Chemitex”. W 1997 budynek odpłatnie przekazano Urzędowi Miasta. Po reorganizacji powstał Zespół Żłobkowo – Przedszkolny. W skutek lipcowej powodzi w 1997 r. budynek uległ zniszczeniu. Po trwającym ponad trzy lata remoncie Zespół wznowił swoją działalność. Powstała placówka o wysokim standardzie. Obecnie jest to placówka składająca się z czterech oddziałów gdzie przebywają dzieci od 3-ch do 6-ciu lat. Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr LIII/1329/14 z dnia 23 stycznia 2014,z dniem 1. 09. 2014 ZŻP Nr 2 został przekształcony w Przedszkole nr 14 Kowaliki. Pomieszczenia przedszkolne i ich wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań, a także atrakcyjne zabawki zachęcają dzieci do swobodnej zabawy. Niewątpliwie ogromnym atutem placówki jest olbrzymi ogród przedszkolny w pełni spełniający wymogi bezpieczeństwa, sprzyjający zabawom na świeżym powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Koncepcja pracy

Koncepcja pracy

Przedszkola nr 14 Kowaliki
we Wrocławiu
na lata 2019-2024

Wrocław 2024

 Spis treści   

 1. Diagnoza stanu wyjściowego – określenie mocnych stron – analiza SWOT.
 2. Określenie misji placówki.
 3. Określenie wizji placówki – o naszym przedszkolu – warunki pracy
 4. Model absolwenta przedszkola – prawa dziecka do…
 5. Rola nauczyciela naszego przedszkola
 6. Metody pracy stosowane w przedszkolu
 7. Przedszkolny zestaw programów
 8. Priorytety pracy przedszkola
 9. Główne zadania przedszkola na lata 2019-2024.
 10. Dokumentacja dodatkowa opracowywana jako dopełnienie Koncepcji Pracy.

1. Diagnoza stanu wyjściowego – określenie mocnych stron.

Opracowanie Programu Rozwoju przedszkola poprzedzone zostało analizą SWOT oraz diagnozą pracy placówki. Diagnozę przeprowadzono na podstawie ankiet wśród nauczycieli, rodziców, dzieci i środowiska lokalnego oraz analizę wniosków wynikających ze sprawozdań dyrekcji z przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego. Wybrane zadania rozwojowe wzmacniają mocne strony placówki.

Wybór zadań  uwzględnia różne aspekty pracy wychowawczo-dydaktycznej placówki oraz rozwój zawodowy nauczycieli. Niniejsza  koncepcja przemyślana i uzupełniona o wyniki wewnętrznych raportów i diagnozę stanu obecnego   oparta jest na założeniach programu rozwoju na lata 2014/2019.

MOCNE STRONY PLACÓWKI

 • Atrakcyjne oferty edukacyjne,
 • Organizacja imprez, uroczystości i wycieczek,
 • Kontynuacja tradycji,
 • Udział w konkursach i festiwalach,
 • Wysoki poziom pracy,
 • Atmosfera i klimat placówki,
 • Wyposażenie zespołu,
 • Kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli,
 • Dokumentowanie osiągnięć,
 • Zadowolenie rodziców,
 • Promocja placówki

2.  Misja placówki

      W przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspakaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój talentów i zainteresowań. U podstaw rozwoju placówki leżą wymagania państwa wobec przedszkoli określone w ustawach; Karcie Nauczyciela,Ustawa o Systemie Oświaty, Prawo Oświatowe oraz rozporządzeniach

Misą naszej placówki jest przygotowanie dziecka do twórczego, kreatywnego i odpowiedzialnego poruszania się w XXI wieku poprzez:

 • budzenie zaciekawienia otaczającym światem i kształcenia postawy dociekliwości,
 • stwarzanie okazji do dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań,
 • rozwijanie otwartości na potrzeby i poglądy innych ludzi,
 • wspieranie dzieci i rodziców w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych,
 • angażowanie i pozyskiwanie rodziców i środowiska lokalnego do udziału w życiu placówki,
 • promowanie zdrowego stylu życia, zachowań przyjaznych środowisku,
 • traktowanie każdego dziecka podmiotowo, przestrzegając praw dziecka, stwarzając miłą i życzliwą atmosferę
NASZEJ PRACY TOWARZYSZY MOTTO:

“ Jesteśmy małymi Europejczykami, wyruszamy w podróż naszego życia po otwartych drogach świata”

3.Wizja placówki

      Przedszkole nr 14 jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Każdemu dziecku stwarzamy szansę na miarę jego możliwości. Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców. Rodzice czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.

O naszej placówce

      Przedszkole zatrudnia dwudziestu pracowników w tym dwunastu nauczycieli (w tym ośmioro pracujących w pełnym wymiarze godzin dydaktycznych) i dziesięciu pracowników obsługi i administracji. Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego, a także  kwalifikacje specjalistyczne: specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, logopeda, specjalista w zakresie gimnastyki korekcyjnej.

      W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju i zaspakajania potrzeb placówki powołuje się różne zespoły zadaniowe.

Kadra tworzy życzliwą atmosferę współdziałania opartą na wypracowanym przez siebie kodeksie etyki zawodowej. Sprawność organizacyjna placówki oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.

      Budynek naszego zespołu został oddany do użytku w 1960 roku. Mieściło się w nim przedszkole i żłobek pod zarządem WZCH „ Chemitex”. W 1997 budynek odpłatnie przekazano Urzędowi Miasta. Po reorganizacji powstał Zespół Żłobkowo – Przedszkolny. W skutek lipcowej powodzi w 1997 r. budynek uległ zniszczeniu. Po trwającym ponad trzy lata remoncie  Zespół wznowił swoją działalność. Powstała placówka o wysokim standardzie. Obecnie jest to placówka składająca się z czterech oddziałów gdzie przebywają dzieci od 3-ch do 6-ciu lat.Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr LIII/1329/14 z dnia 23 stycznia 2014,z dniem 1. 09. 2014 ZŻP Nr 2 został przekształcony w Przedszkole nr 14 Kowaliki.

Pomieszczenia przedszkolne i ich wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań, a także atrakcyjne zabawki zachęcają dzieci do swobodnej zabawy. Niewątpliwie ogromnym atutem placówki jest olbrzymi ogród przedszkolny w pełni spełniający wymogi bezpieczeństwa, sprzyjający zabawom na świeżym powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Warunki pracy:

 • Nasze przedszkole jest kolorowe i dostosowane do grup wiekowych. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i bezpieczne zabawki.
 • Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno – wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

4.Model Absolwenta naszego przedszkola

 • posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • jest samodzielny,
 • interesuje się nauką i techniką,
 • aktywnie podejmuje działania,
 • zna i respektuje normy społeczne,
 • jest otwarty na potrzeby innych ludzi,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwy na piękno i artystyczne formy przekazu,
 • zna i akceptuje zasady zdrowego stylu życia,
 • posiada bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego, ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem

Dziecko ma prawo do:

 • Życia i rozwoju
 • Swobodnej myśli, sumienia i wyznania,
 • Aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
 • Spokoju i samotności, gdy tego chce
 • Snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
 • Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
 • Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą
 • Wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi
 • Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy
 • Pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia
 • Nauki, informacji, badania i eksperymentowania
 • Oświadczania konsekwencji swojego zachowania
 • Zdrowego żywienia

5. Rola nauczyciela naszego przedszkola

Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.

Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie, metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

Nauczycielki piszą programy własne oraz włączają się w programy dla przedszkoli organizowane przez instytucje zewnętrzne np. Urząd Marszałkowski, Urząd Miejski, DODN itp.

Nauczycielki ściśle współpracują z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania. Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane.

Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień, prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN-u.

Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

6. Metody pracy stosowane w przedszkolu

Akceptuj, toleruj, wspieraj – wydają się najwłaściwszymi określeniami i wskazaniami do pracy nauczyciela.

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe w placówce wykorzystuje się metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności tj. zabawę.

Metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

    1. Metody czynne:

 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda kierowana własną działalnością dziecka,
 • metoda zadań stawianych,
 • metoda ćwiczeń utrwalających,

    2. Metody oglądowe:

 • obserwacja i pokaz,
 • osobisty przykład nauczyciela,
 • udostępnienie sztuki

    3. Metody słowne:

 • rozmowy,
 • opowiadania,
 • zagadki,
 • objaśnienia i instrukcje,
 • metody żywego słowa,
 • sposoby społecznego porozumiewania się,
Nowatorskie toki metodyczne:

– system edukacji przez ruch D. Dziamskiej,

– metodę projektu,

– twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów

– Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,

– metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, E Zielińskiej

– metody aktywizujące,

– techniki twórczego myślenia

– Kinezjologia Edukacyjna

– Pedagogika zabawy

7.Przedszkolny zestaw programów

Lp. Tytuł programu Autor Wydawnictwo
1. Program wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem” E. Tokarska, J. Kopała Edukacja Polska
2.  Program profilaktyczny  I. Grzesiak, M. Wróbel  Program własny
3.  Program wychowczy  B. Rapacz, R. Miachalska  Program własny
4.  ” Jak Leonardo”  J. Mielcarek  Program własny
5.  Program ekologiczny  M. Matejuk, R. Michalska  Program własny
6.  Program profilaktyczno-zdrowotny „Bezpieczny przedszkolak”  R. Lizut  Program własny
7.  Program profilaktyki zdrowotnej „Stop agresji”  I. Grzesiak  Program własny

 8.Priorytety w pracy przedszkola:

 • Wysoka Jakość pracy kadry pedagogicznej i pomocniczej,
 • Sprzyjające warunki rozwoju dzieci,
 • Życzliwa atmosfera,
 • Przemyślana oferta edukacyjna,
 • Dobre kontakty z rodzicami,
 • Właściwe zarządzanie
 • Prowadzenie procedury pomocy psychologiczno– pedagogicznej
 • Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej pracy przedszkola

9.Główne zadania na lata 2019-2024

 1.    Przedszkolak przyjacielem Ziemi” – kształtowanie świadomości ekologicznej dziecka.
 2. „W zdrowym ciele zdrowy duch”
  • dbam o swoje bezpieczeństwo, dbam o swoje zdrowie, chcę być wysportowany
  • kinezjologia edukacyjna w pracy z małymi dziećmi
 3.  „Duży świat małego Europejczyka” – budowanie postaw otwartości dziecka na innowacje   Nauka języków obcych.
 4. „Dziecko odbiorcą i twórcą sztuki” – rozwijanie różnorodnej twórczości, indywidualna  praca z małym twórcą. Udział w akcji „Cały Wrocław czyta dzieciom”.
 5. „Nie wstydzę się być Polakiem” – wychowywanie dzieci w duchu patriotyzmu i najważniejszych wartości kultury polskiej.
 6. „Akademia wychowania”- wspieranie rodziców w trudnej sztuce wychowania.

10.Dokumentacja dodatkowa: dokumentacja opracowywana corocznie jako dopełnienie Koncepcji Pracy:

 • Ewaluacja działań zespołu
 • Zarządzanie – nadzór pedagogiczny, roczny plan pracy
 • Plan szkoleń Kadry Pedagogicznej
 • Roczny Kalendarz Uroczystości przedszkolnych
 • Plan współpracy z rodzicami

Program Rozwoju Przedszkola nr14  na lata 2019-2024,  przyjęty Uchwałą Rady  Pedagogicznej

nr 66/2019r z dnia 2.9.2019r.

Kadra

Przedszkole zatrudnia dwudziestu pracowników w tym dwunastu nauczycieli (w tym ośmioro pracujących w pełnym wymiarze godzin dydaktycznych) i dziesięciu pracowników obsługi i administracji. Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego, a także kwalifikacje specjalistyczne: specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, logopeda, specjalista w zakresie gimnastyki korekcyjnej.